می خواهم آزاد باشم ...

                   لباس هایت را در نیاور ، بگذار اشکهایت روان گردند تا اشکهایت جسمت را تفسیر کنند.

لباس هایت تو را نپوشانده اند ، بلکه وقارت تو را پوشانده  .

 ..  ولی برهنگی...

         خودت بگو برهنگی آزادی را می خواهی یا خود آزادی را ؟

   همین سئوال جواب آرزوهایت را خواهد داد...


†ɢα'§ :
دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ |- حسین وردی -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§