بکارت ... بنویسید پاره شد

بکارت چیزی است عجیب و نشانه حجب و حیا...

هر که ندارد قبل از شوهر مزید اندرش را جابه جا نمایند و از خانه بیرونش رانند و گویند تو فلان کردی و آبروی چندصد ساله خاندان فلانی را برده ای...

حال کسی نیست روشنمان کنند ...

باید احسن الخالقین گفت به جماعت دهن بین شکاک...

می گویند دختر فلانی پاک دامن است و دیگری ... وای خدا به راه راستش هدایت کند

نمی گویند دختر فلانی در ذهن چند نفر رفته و ... و یا در ذهن خود چه ها که نکرده است و شاید بکارت ذهنش را پاره کرده است و دیگری اگر کاری کرده لااقل بیراه نرفته است ...

بکارت یک دختر تمام زندگی و آبروی او نیست ...

بکارت یک دختر شرف و امنیت اوست که در سایه بدبینی عده ای دهن بین و قانونگذار افراطی لگد مال می شود و در سکوت دینمدار های پوشالی جان می دهند و شکنجه می شوند.

روشن است که  ریحانه همیشه ریحانه و خورشید تابنده است .

بکارت دلیلی برای اسارت است و بدبینی و ظاهرانگاری سرچشمه ای برای لطمه زدن به دین اسلام...

درود بر آنان که بکارتشان در ذهنشان پاره نمی شود.

دروغ نمی گویم اگر زنان و دخترانمان را ارج نهیم فساد پاک  می شود و آغوشمان تنها جای امن آنان خواهد بود ...

بکارت تنها پرده ای است که روزی پاره می شود و مهم آن است که صاحب تمام اعضا و جوارحمان پرده ما را بر روی هیچ کسی نمی گشاید حتی اگر خودمان زننده پرده باشیم

 

/ 0 نظر / 32 بازدید