آزادی در راه است...

می خواهم آزاد باشم ...

                   لباس هایت را در نیاور ، بگذار اشکهایت روان گردند تا اشکهایت جسمت را تفسیر کنند.

لباس هایت تو را نپوشانده اند ، بلکه وقارت تو را پوشانده  .

 ..  ولی برهنگی...

         خودت بگو برهنگی آزادی را می خواهی یا خود آزادی را ؟

   همین سئوال جواب آرزوهایت را خواهد داد...

/ 1 نظر / 15 بازدید