تختخواب تنها محل آرامشم بود...

گفتگوی کوتاه زیر گوشه ای از حرف های یک انسان مونث است با یک دوست ...

نشست و آرام سر در بغل گرفت وآهی کشید و گفـت : من نه ! تو بودی که گفتی اینطور باش ولی حالا تنهایم  گذاشتی !

او گفت: من گفتم زن باش نه ...، شایدم گفتم زنانه باش ولی تو چه کردی ؟

جواب داد: من هم زنانه عمل کردم نه غیر آن ...

گفتم: تو زنانه نشان دادی و لی زن فروشی کردی و زنان را تختخواب خواب معرفی کردی.

 

سر را پایین انداخت و آرام گفت : تختخواب تنها محل آرامشم بود ولی ...

 

ادامه دارد...

/ 1 نظر / 17 بازدید
مریم

سکوت............. و دیگر هیچ نمی گویم که این بزرگترین اعتراض دل من است...........!!!!